درست از زمانی که انسان اتومبیل را اختراع کرد حوادث و تصادف نیز زاده شد. در این ایمیل اولین تصادف اتومبیل هایی که بر روی زمین اتفاق افتاده است را شاهد خواهید بود.